Dịch vụ tích hợp hệ thống mạng Viễn thông

Tích hợp giải pháp hệ thống – System integration bao gồm:
a. Lập kế hoạch, tư vấn, thiết kế
b. Triển khai
c. Quản trị và vận hành hệ thống
d. Kiểm định và tối ưu hóa hệ thống
e. Bảo hành và bảo trì hệ thống

Thiết kế và triển khai các mạng LAN, WAN, VPN. Với phương châm bảo mật, tốc độ và phù hợp với chi phí thấp và tạo điều kiện dễ dàng cho quản trị hệ thống mạng.

Hỗ trợ nghiệp vụ kiếm tính hệ thống, cải thiện chức năng điều hành với giải pháp hiệu quả như: hệ thống làm việc cộng tác sử dụng công nghệ TeamWare và Microsoft Back Office.

Tích hợp hệ thống thư điện tử văn phòng, quản lý tài liệu và hệ thống cơ sở tri thức.

Chuyển đối dữ liệu từ tất cả các nguồn dữ liệu khác nhau sang dữ liệu phương tiện Internet để thuận tiện trong việc thiết lập chỉ mục văn bản.